Zasady stosowania

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TYMI WARUNKAMI PRZED SKORZYSTANIEM ZE STRONY INTERNETOWEJ I WSZELKICH USŁUG SPD. REGULUJĄ ONE SPOSÓB WYKORZYSTANIA STRONY SPD, WSZYSTKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIEJ MATERIAŁÓW ORAZ NASZYCH USŁUG

Ostatnia zmiana 19 grudnia 2017 roku

Informacje ogólne

Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą odsyłacze) („Strona internetowa”) należy do i jest kontrolowana przez SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH („SPD”), która jest firmą założoną w Szwajcarii. Jest ona obsługiwana w imieniu SPD przez firmy zewnętrzne, włącznie z Aptum Hosting. Ponadto SPD według własnego uznania może udostępniać określone usługi w określonych krajach (np. infolinię dla swoich konsumentów) („Usługi”). Dostępność i zawartość Usług zależą od kraju. Niniejsze Warunki użytkowania mają również zastosowanie w odniesieniu do kanału Clearblue na www.youtube.com, a wszelkie odniesienia do Strony internetowej obejmują ten kanał.

Wchodząc na tę Stronę internetową i uzyskując dostęp do wszelkich Usług, akceptują Państwo niniejsze Warunki użytkowania w ich najnowszej wersji publikowanej od czasu do czasu w tym miejscu na tej Stronie internetowej. Powinni więc Państwo od czasu do czasu dokonywać przeglądu niniejszych Warunków użytkowania, ponieważ mogły one ulec zmianie od momentu Państwa ostatniej wizyty. Dodatkowe warunki mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do Usług.

Do Strony internetowej i Usług można uzyskać dostęp z różnych krajów na całym świecie. Jako że w każdym kraju obowiązuje prawodawstwo, które może różnić się od obowiązującego w Szwajcarii, wchodząc na tę Stronę internetową i uzyskując dostęp do wszelkich Usług wskazują Państwo, że oprócz niniejszych Warunków użytkowania, akceptują Państwo to, że prawo szwajcarskie może mieć zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do kwestii wynikających z lub związanych z użytkowaniem i treściami zawartymi na tej Stronie internetowej i Usługami. Ponadto wyrażają Państwo zgodę i poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów w Genewie w Szwajcarii w zakresie tych kwestii. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na niniejsze Warunki użytkowania, prosimy o niekorzystanie z tej Strony internetowej ani żadnych Usług.

Dostępność produktów

Wszelkie odniesienia do produktu lub usługi na tej Stronie internetowej lub w trakcie świadczenia Usługi nie stanowią oferty sprzedaży ani dostawy tego produktu lub usługi. Ta Strona internetowa może odnosić się do produktów, które nie zostały jeszcze zarejestrowane lub zatwierdzone w danym kraju. Zapytaj farmaceutę o produkty dostępne w Twoim kraju. Przed zakupem należy zasięgnąć porady w zakresie dostępności i właściwości danego produktu lub usługi. Zdjęcia produktów zamieszczono tylko w celach ilustracyjnych.

Ograniczenie odpowiedzialności

Strona internetowa oraz wszelkie informacje i powiązane materiały, jakie zawiera, a także wszystkie informacje i powiązane materiały przekazane w ramach części jakiejkolwiek Usługi są dostarczone „w aktualnej postaci” wyłącznie w celach informacyjnych. Na informacjach tych nie należy polegać w żadnym określonym celu, a także nie udziela się żadnej gwarancji ani zobowiązania, w sposób bezpośredni czy dorozumiany, że Strona ta, wszystkie informacje i powiązane materiały na niej zawarte, a także wszystkie informacje i powiązane materiały przekazane w ramach części jakiejkolwiek Usługi są właściwe, aktualne, kompletne, adekwatne czy odpowiednie. Na potrzeby oceny tych wszystkich informacji i powiązanych materiałów dostarczonych za pomocą naszej Strony internetowej i Usług należy kierować się własną oceną sytuacji, a stosując te informacje i powiązane materiały przyjmują Państwo na siebie ryzyko tego, że mogą one nie być właściwe, aktualne, kompletne, adekwatne czy odpowiednie dla Państwa potrzeb i wymagań.

PRZED UŻYCIEM JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU NALEŻY ZAWSZE SKONSULTOWAĆ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKIEM SŁUŻBY OCHRONY ZDROWIA W CELU UZYSKANIA PORADY MEDYCZNEJ, A TAKŻE DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ TREŚCIĄ ETYKIETY NA OPAKOWANIU ORAZ INSTRUKCJĄ NA ULOTCE.  ŻADNE INFORMACJE ZAWARTE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ, W MATERIAŁACH I/LUB W USŁUGACH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPD, JEJ FIRMY STOWARZYSZONE I ICH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH NIE SĄ PRZEZNACZONE JAKO SUBSTYTUT DLA PORADY MEDYCZNEJ LUB BADANIA MEDYCZNEGO PRZEPROWADZONEGO PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA SŁUŻBY OCHRONY ZDROWIA.  SPD i jej firmy stowarzyszone nie praktykują medycyny ani nie świadczą usług medycznych i nie udzielają porad. 

SPD ani jej firmy stowarzyszone, ani jej dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy czy agenci nie będą ponosili odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki wynikające z jakiegokolwiek dostępu do lub wykorzystania tej Strony internetowej, dowolnej informacji lub materiałów w niej zawartych lub jakiejkolwiek strony z nią powiązanej ani za Usługi, włącznie z, bez ograniczeń, jakąkolwiek utratą zysku, pośrednimi, przypadkowymi lub powstałymi w konsekwencji albo moralnymi stratami (nawet jeśli SPD i jej firmy stowarzyszone, dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy lub agenci zostali uprzedzeni o możliwości wystąpienia takich szkód).

SPD zastrzega sobie prawo do dokonania wszelkich zmian i poprawek i/lub zawieszenia dostępu do tej Strony internetowej i/lub Usług wtedy, gdy SPD uzna to za właściwe i uczynić to bez powiadamiania. Niniejsza Strona internetowa i/lub Usługi mogą od czasu do czasu być niedostępne z powodu usterek sieciowych, oprogramowania, sprzętu i dostawców zewnętrznych, aktualizacji lub prac rozwojowych. SPD nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeśli ta Strona internetowa i/lub Usługi będą niedostępne w jakimkolwiek momencie lub przez jakikolwiek okres, w tym, bez ograniczeń, za jakiekolwiek szkody wynikające z takiego braku dostępności.

Rekompensata

Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na zabezpieczenie, obronę i ochronę SPD, jej urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi stratami, wydatkami, szkodami i kosztami, włącznie z racjonalnymi kosztami prawników, wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia przez Państwo niniejszych Zasad stosowania i/lub Państwa użycia tej Strony internetowej (włącznie z niedbałym lub niewłaściwym zachowaniem).

Prawo SPD do wykorzystania treści przekazanych przez użytkownika

W przypadku przesyłania lub udostępniania danych osobowych (na przykład nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu i daty urodzenia), historii, zdjęć, wiedzy, komentarzy, pomysłów, pytań i projektów („Treści”) na kanałach mediów społecznościowych zarządzanych przez SPD, które obejmują stronę Facebook Clearblue®, konto Clearblue® na Twitterze oraz konto Clearblue® na Instagramie („Kanały mediów społecznościowych”), wyrażają Państwo zgodę na bezpłatne, nieograniczone, globalne użycie tych Treści przez SPD, jej firmy stowarzyszone i wskazane osoby trzecie w celu umieszczenia na tej Stronie internetowej lub w innych materiałach o dowolnym formacie (cyfrowym, drukowanym, mediach społecznościowych, itd.) do celów promocyjnych i innych.

SPD i jej firmy stowarzyszone będą miały prawo, według własnego uznania i bez powiadamiania, wykorzystać, nie wykorzystać, skasować, rozprowadzać, kopiować, modyfikować, edytować, dostosowywać, tworzyć prace pochodne, wyświetlać publicznie i tłumaczyć całe lub część tych Treści bez ograniczeń i upoważniać innych do tego samego. Dodatkowo SPD będzie mieć prawo do bezpłatnego zastosowania wszelkich pomysłów, koncepcji, wiedzy lub projektów zawartych w tych Treściach w dowolnym celu, w tym, bez ograniczeń, rozwijania, produkcji, projektowania i sprzedawania produktów i innych elementów zawierających te pomysły, koncepcje, wiedzę lub projekty.

W przypadku wycofania zgody na dalsze użytkowanie Treści, ma to zastosowanie jedynie od momentu otrzymania tego wycofania zgody przez SPD. Pozostaje to bez wpływu na wszelkie materiały stworzone i przekazane wcześniej.

SPD zastrzega sobie prawo do wyboru tego, jakie Treści uzna za najbardziej odpowiednie do publikacji i nie może zaoferować gwarancji, że Treści przekazane przez Państwo zostaną opublikowane i będą dostępne do przeglądania na kanale mediów społecznościowych.

W przypadku złożenia prośby o Usługi (np. Infolinii), może być od Państwa wymagane udostępnienie danych osobowych takich, jak nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, informacje o zdrowiu, data urodzenia itd. („Informacje serwisowe”). Poprzez udostępnianie Informacji serwisowych wyrażają Państwo zgodę na to, by SPD, jej firmy stowarzyszone i inne firmy zewnętrzne korzystały z tych informacji serwisowych w celu spełnienia Państwa prośby. Dodatkowo w przypadku złożenia prośby o Usługi mogą Państwo również otrzymać zaproszenie do udostępnienia Treści, na które mogą Państwo swobodnie zgodzić się lub odmówić ich przyjęcia bez wpływu na Usługi, o które Państwo prosili. Jeśli zgodzą się Państwo udostępnić te Treści, stosuje się warunki dotyczące Treści opisane powyżej.

Postępowanie użytkownika

Korzystając z tej Strony internetowej i Usług, wyrażają Państwo zgodę na stwierdzenie, że wszelkie informacje, jakie Państwo dostarczą będą prawdziwe i dokładne. Przekazywanie jakichkolwiek dobrowolnych informacji takich, jak pytania, komentarze lub sugestie poprzez tę Stronę internetową lub dowolne inne środki komunikacji, nie będzie uznawane za poufne. SPD i jej firmy stowarzyszone nie będą zobowiązane wobec Państwa w żaden sposób w związku z tymi informacjami.

Zgadzają się Państwo na to, by żadne z Treści przekazywanych lub publikowanych przez Państwo nie naruszały praw jakichkolwiek innych osób, nie zawierały zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych lub bezprawnych materiałów. Wszystkie Treści opublikowane na kanałach mediów społecznościowych mogą być monitorowane. SPD zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia wszelkich Treści, które, według jej rozsądnej opinii, zawierają materiały o charakterze zniesławiającym, oszczerczym, obscenicznym, oszukańczym, naruszają prawa innych osób, są nienawistne lub w inny sposób podlegają sprzeciwowi bądź są bezprawne na mocy stosowanego prawa.

Prawa własności intelektualnej

Copyright © 2017 SPD. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich tekstów, obrazów, grafik, dźwięku, oprogramowania, ogólnego „wyglądu i odczucia” oraz innych materiałów znajdujących się na tej Stronie internetowej oraz w dowolnych materiałach SPD należą do SPD i jej firm stowarzyszonych (z wyjątkiem treści podmiotów zewnętrznych tak oznaczanych) lub są tu zawarte za pozwoleniem danego właściciela.

Mogą Państwo przeglądać Stronę i kopiować jej fragmenty (z wyjątkiem treści podmiotów zewnętrznych tak oznaczanych) poprzez drukowanie, pobieranie na dysk twardy oraz rozpowszechnianie innym ludziom do użytku osobistego, niekomercyjnego, domowego. Takie wykorzystanie we wszystkich wypadkach będzie przeznaczone jedynie do celów informacyjnych, a powyższe powiadomienie o prawach autorskich pojawiać się będzie na każdej kopii z odniesieniem do Warunków użytkowania.

Żadna kopia jakiejkolwiek części tej Strony internetowej nie może być sprzedawana ani rozprowadzana w celu uzyskania korzyści finansowej ani też nie może być modyfikowana lub wprowadzana do innej pracy lub publikacji, bez względu na to, czy nastąpi to w wersji papierowej czy elektronicznej, włącznie z umieszczaniem na dowolnej innej stronie.

Żadna z informacji na tej Stronie nie może być rozumiana w żaden sposób jako przyznająca jakiekolwiek prawa do użytkowania lub przyznawania licencji na użytkowanie jakichkolwiek praw autorskich, patentowych, znaków towarowych, logo i znaków serwisowych SPD. SPD chroni swoje prawa własności intelektualnej zgodnie z mającym zastosowanie prawem.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe, znaki serwisowe i logo wyświetlone na tej Stronie internetowej należą lub są wykorzystywane na podstawie licencji przez SPD i jej firmy stowarzyszone i wszelkie prawa są zastrzeżone. Obejmuje to, bez ograniczeń, nazwę „SPD” oraz logo i nazwy produktów, włącznie z Clearblue®, Persona®, Accu-Clear® Crystal Clear® oraz Fact Plus®. Nieupoważnione użycie jakiegokolwiek znaku towarowego, znaku serwisowego lub logo jest ściśle zakazane.

Powiązane strony internetowe

W różnych miejscach na tej Stronie internetowej mogą być Państwu oferowane automatyczne linki do zewnętrznych stron internetowych dotyczące poszczególnych aspektów tej Strony. Nie oznacza to, że SPD jest powiązane z tymi stronami lub ich właścicielami, ani że je poleca. Jednocześnie, choć SPD ma nadzieję, że strony te będą obiektem Państwa zainteresowań, ani SPD ani jej firmy stowarzyszone, ani jej urzędnicy, dyrektorzy, pracownicy czy agenci nie są odpowiedzialni za strony podmiotów zewnętrznych, informacje na nich zawarte ani za ich dostępność.

Informacje o Państwu i Państwa odwiedzinach na tej Stronie internetowej i Usługach

Informacje o Państwu przetwarzamy zgodnie z naszą Polityką prywatności. Korzystając z naszej Strony internetowej i Usług wyrażają Państwo zgodę na takie przetwarzanie i wykorzystanie informacji o Państwie, włącznie z danymi osobowymi, zgodnie z tą Polityką prywatności.

Wykorzystujemy ciasteczka i inne technologie do zbierania informacji podczas Państwa wizyty na naszej Stronie internetowej włącznie z adresem IP, stronami internetowymi, które Państwo przeglądają i linki, które Państwo klikają, datą i godziną, w której odwiedzają Państwo naszą Stronę internetową, typem przeglądarki, z której Państwo korzystają oraz stroną, z której dokonują Państwo połączenia. W przeglądarce internetowej mają Państwo możliwość usunięcia i zablokowania ciasteczek.  Więcej na temat ciasteczek mogą się Państwo dowiedzieć dzięki zapoznaniu się z naszą stroną o Polityce dotyczącej ciasteczek.

Wirusy, hakowanie i inne wykroczenia

Nie wolno Państwu wykorzystywać naszej Strony internetowej w sposób niewłaściwy poprzez wprowadzanie do niej wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub szkodliwe z punktu widzenia technologii. Nie wolno Państwu podejmować prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do naszej Strony internetowej ani serwera, komputera lub bazy danych połączonej z naszą Stroną.

Naruszenie tych postanowień powoduje popełnienie wykroczenia. Wszelkie takie naruszenia będziemy zgłaszali właściwym organom ścigania, a także będziemy współpracowali z tymi organami poprzez ujawnienie im Państwa tożsamości. W przypadku takiego naruszenia, Państwa prawo do korzystania z naszej Strony internetowej będzie niezwłocznie anulowane.

SPD, nasze firmy stowarzyszone i dostawcy zewnętrzni nie będą ponosili odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane rozproszonym atakiem blokującym usługi (DDoS), wirusami lub innymi materiałami szkodliwymi z punktu widzenia technologii, które mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżone wynikające z Państwa korzystania z naszej Strony internetowej lub pobrania przez Państwa jakichkolwiek materiałów opublikowanych na naszej Stronie internetowej lub dowolnej stronie powiązanej z naszą Stroną internetową.

Zasada rozdzielności

W zakresie, w którym jakiekolwiek postanowienia tych Warunków użytkowania okażą się bezprawne, nieważne lub niemożliwe do wprowadzenia, postanowienia te zostaną odłączone i usunięte bez wpływu na możliwość wprowadzenia pozostałych z nich.

Z kim się kontaktować

Jeśli chcą Państwo w jakikolwiek sposób skomentować naszą Stronę internetową lub jeśli mają Państwo pytania dotyczące tych Zasad stosowania, prosimy o kontakt z nami pod adresem [email protected].

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące produktu prosimy o kontakt z infolinią. Infolinia jest obsługiwana przez firmę stowarzyszoną SPD, SPD Development Company Limited w Wielkiej Brytanii. Dane kontaktowe do infolinii są przedstawione na naszej Stronie internetowej odpowiadającej Państwa krajowi zamieszkania w zakładce Kontakty.  Prosimy przygotować numer partii (LOT) z paczki, w której zapakowano produkt.  Połączenia z infolinią mogą być monitorowane lub rejestrowane w celu zapewnienia jakości, a Państwa personalia mogą być zbierane zgodnie z tym, co opisano powyżej.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej Strony internetowej.