PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TYMI WARUNKAMI PRZED SKORZYSTANIEM Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ I WSZELKICH USŁUG. REGULUJĄ ONE SPOSÓB WYKORZYSTANIA STRONY, WSZYSTKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIEJ MATERIAŁÓW ORAZ NASZYCH USŁUG

Ostatnie zmiany wprowadzono 14 czerwca 2013 roku

Informacje ogólne

Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem podlinkowanych stron) („Strona internetowa”) należy do i jest kontrolowana przez SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH („SPD”), która jest firmą założoną w Szwajcarii. Strona internetowa jest obsługiwana w imieniu SPD przez firmy zewnętrzne. Dodatkowo SPD może według własnego uznania udostępniać określone usługi w określonych krajach (np. infolinię) („Usługi”). Dostępność i zawartość Usług zależy od kraju. Niniejsze Warunki użytkowania mają również zastosowanie w odniesieniu do kanału Clearblue na youtube.com, a wszelkie odniesienia do Strony internetowej obejmują ten kanał.

Wchodząc na tę Stronę internetową i uzyskując dostęp do wszelkich Usług, akceptujesz niniejsze Warunki użytkowania w ich najnowszej wersji, zgodnie z tym, co od czasu do czasu publikowane jest w tym miejscu na tej Stronie internetowej. Powinieneś/powinnaś więc od czasu do czasu dokonywać ich przeglądu, ponieważ warunki te mogły ulec zmianie od momentu Twojej ostatniej wizyty. Dodatkowe warunki mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do Usług.

Do Strony internetowej i Usług można uzyskać dostęp z różnych krajów na całym świecie. Jako że w każdym z nich obowiązuje prawodawstwo, które może różnić się od obowiązującego w Szwajcarii, wchodząc na tę Stronę internetową i uzyskując dostęp do wszelkich Usług wskazujesz, że akceptujesz, oprócz niniejszych Warunków użytkowania to, że prawa szwajcarskie mogą mieć zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do kwestii wynikających z lub związanych z użytkowaniem i treściami zawartymi na tej Stronie internetowej i Usługami. Ponadto wyrażasz zgodę i poddajesz się niewyłącznej jurysdykcji sądów w Genewie w Szwajcarii w zakresie tych kwestii. Jeśli nie wyrażasz zgody na niniejsze Warunki użytkowania, prosimy o niekorzystanie z tej Strony internetowej ani żadnych Usług.

Dostępność produktów

Wszelkie odniesienia do produktu lub usługi na tej Stronie internetowej lub w trakcie świadczenia Usługi nie stanowią oferty sprzedaży ani dostawy tego produktu lub usługi. Ta Strona internetowa może odnosić się do produktów, które nie zostały jeszcze zarejestrowane lub zatwierdzone w danym kraju. Zapytaj farmaceutę o produkty dostępne w Twoim kraju. Przed zakupem należy zasięgnąć porady w zakresie dostępności i właściwości danego produktu lub usługi. Zdjęcia produktów zamieszczono tylko w celach ilustracyjnych.

Ograniczenie odpowiedzialności

Strona internetowa oraz wszelkie informacje i powiązane materiały, jakie zawiera, a także wszystkie informacje i powiązane materiały przekazane w ramach części jakiejkolwiek Usługi są dostarczone „w aktualnej postaci” wyłącznie w celach informacyjnych. Nie należy na nich polegać w żadnym określonym celu, ani też nie udziela się żadnego zapewnienia, gwarancji ani zobowiązania, wyrażonego ani domyślnego, że informacje tu zawarte są dokładne, aktualne, kompletne, adekwatne czy odpowiednie. W ocenie informacji przekazywanych za pomocą naszej Strony internetowej i Usług należy zastosować własny osąd, a ich wykorzystanie oznacza, że akceptujesz ryzyko, że informacje te mogą nie być dokładne, aktualne, kompletne, adekwatne czy odpowiednie dla Twoich potrzeb i wymagań.

PRZED UŻYCIEM JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU NALEŻY ZAWSZE SKONSULTOWAĆ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKIEM SŁUŻBY OCHRONY ZDROWIA W CELU UZYSKANIA PORADY MEDYCZNEJ, A TAKŻE DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ TREŚCIĄ ETYKIETY NA OPAKOWANIU ORAZ INSTRUKCJĄ NA ULOTCE. ŻADNE INFORMACJE ZAWARTE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ, W MATERIAŁACH I/LUB W USŁUGACH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPD, JEJ FIRMY STOWARZYSZONE I ICH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH NIE SĄ PRZEZNACZONE JAKO SUBSTYTUT DLA PORADY MEDYCZNEJ LUB BADANIA MEDYCZNEGO PRZEPROWADZONEGO PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA SŁUŻBY OCHRONY ZDROWIA. SPD i jej firmy stowarzyszone nie praktykują medycyny ani nie świadczą usług medycznych i nie udzielają porad.

SPD ani jej firmy stowarzyszone, ani jej urzędnicy, pracownicy czy agenci nie będą ponosili odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki wynikające z jakiegokolwiek dostępu do lub wykorzystania tej Strony internetowej, dowolnej informacji lub materiałów w niej zawartych lub jakiejkolwiek strony z nią powiązanej ani za Usługi, włącznie z, bez ograniczeń, jakąkolwiek utratą zysku, pośrednimi, przypadkowymi lub będącymi konsekwencją albo moralnymi stratami (nawet jeśli SPD i jej firmy stowarzyszone, urzędnicy, pracownicy lub agenci zostali uprzedzeni o możliwości wystąpienia takich szkód).

SPD zastrzega sobie prawo do dokonania wszelkich zmian i poprawek i/lub zawieszenia dostępu do tej Strony internetowej i/lub Usług wtedy, gdy SPD uzna to za właściwe i uczynić to bez powiadamiania. Niniejsza Strona internetowa i/lub Usługi mogą od czasu do czasu być niedostępne z powodu usterek sieciowych, oprogramowania, sprzętu i dostawców zewnętrznych, aktualizacji lub prac rozwojowych. SPD nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeśli ta Strona internetowa i/lub Usługi będą niedostępne w jakimkolwiek momencie lub przez jakikolwiek okres, w tym, bez ograniczeń, za jakiekolwiek szkody wynikające z takiego braku dostępności.

Prawo SPD do wykorzystania treści przekazanych przez użytkownika

W pewnych częściach tej Strony internetowej możesz otrzymać zaproszenie do wprowadzenia lub udostępnienia danych osobowych (nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, informacji o swoim zdrowiu, dacie urodzenia itd.), opowieści, zdjęć, wiedzy, komentarzy, pomysłów, pytań, technik itp.) („Treści”).

Czyniąc to wyrażasz zgodę na bezpłatne, nieograniczone, obejmujące cały świat wykorzystanie tych Treści przez SPD, jej firmy stowarzyszone oraz wskazane podmioty zewnętrzne w celu zawarcia ich na tej Stronie internetowej lub w dowolnych innych materiałach w dowolnym formacie (cyfrowym, drukowanym, mediach społecznościowych itd.) do celów promocyjnych i innych.

SPD i jej firmy stowarzyszone będą miały prawo, według własnego uznania i bez powiadamiania, wykorzystać, nie wykorzystać, usunąć, skasować, rozprowadzać, ujawniać, kopiować, modyfikować, edytować, dostosowywać, tworzyć prace pochodne, wyświetlać publicznie i tłumaczyć całe lub część tych Treści bez ograniczeń i upoważniać innych do tego samego. Dodatkowo SPD będzie miała prawo do bezpłatnego zastosowania wszelkich pomysłów, koncepcji, wiedzy, projektów lub technik zawartych w tych Treściach w dowolnym celu, w tym, bez ograniczeń, rozwijania, produkcji, projektowania i sprzedawania produktów i innych elementów zawierających te pomysły, koncepcje, wiedzę, projekty lub techniki.

W przypadku, gdy wycofasz swoją zgodę, będzie miało to zastosowanie jedynie w odniesieniu do przyszłości, od dnia kiedy SPD otrzymała wycofanie Twojej zgody na wszelkie przyszłe wykorzystanie Treści z wyłączeniem materiałów stworzonych i przekazanych wcześniej.

SPD od czasu do czasu aktualizuje niniejszą Stronę internetową nowymi Treściami. SPD zastrzega sobie prawo do wyboru tego, jakie Treści uzna za najbardziej odpowiednie do publikacji i nie może zaoferować gwarancji, że Treści przez Ciebie przekazane zostaną opublikowane i będą dostępne do przeglądania na tej Stronie internetowej lub w innym miejscu.

W przypadku złożenia prośby o Usługi (np. infolinii), możesz otrzymać zaproszenie do udostępnienia danych osobowych takich, jak nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, informacje o zdrowiu, data urodzenia itd. (”Informacje serwisowe”). Poprzez udostępnianie Informacji serwisowych wyrażasz zgodę na to, by SPD, jej firmy stowarzyszone i inne firmy zewnętrzne korzystały z tych informacji w celu spełnienia Twojej prośby. Dodatkowo, w przypadku złożenia prośby o Usługi możesz również otrzymać zaproszenie do udostępnienia Treści, które możesz swobodnie przyjąć lub odmówić ich przyjęcia bez wpływu na Usługi, o które prosiłeś/aś. Jeśli zgodzisz się udostępnić te Treści, stosuje się warunki dotyczące Treści opisane powyżej.

Postępowanie użytkownika

Korzystając z tej Strony internetowej i Usług, wyrażasz zgodę na stwierdzenie, że wszelkie informacje, jakie dostarczysz będą prawdziwe i dokładne. Przekazywanie jakichkolwiek dobrowolnych informacji takich, jak pytania, komentarze lub sugestie, poprzez tę Stronę internetową lub dowolne inne środki komunikacji, nie będzie uznawane za poufne. SPD i jej firmy stowarzyszone nie będą zobowiązane wobec Ciebie w żaden sposób w związku z tymi informacjami.

Zgadzasz się na to, by żadne z Treści przekazywanych lub publikowanych przez Ciebie nie naruszały praw jakichkolwiek innych osób, nie zawierały zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych lub bezprawnych materiałów. Wszystkie Treści zamieszczane na tej Stronie internetowej będą monitorowane. SPD zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia wszelkich Treści, które, według jej rozsądnej opinii, zawierają materiały o charakterze zniesławiającym, oszczerczym, obscenicznym, oszukańczym, naruszają prawa innych osób, są nienawistne lub w inny sposób podlegają sprzeciwowi bądź są bezprawne na mocy stosowanego prawa.

Prawa własności intelektualnej

Copyright © 2008–2013 SPD. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich tekstów, obrazów, grafik, dźwięku, oprogramowania, ogólnego „wyglądu i odczucia” oraz innych materiałów znajdujących się na tej Stronie internetowej oraz w dowolnych materiałach SPD należą do SPD i jej firm stowarzyszonych (za wyjątkiem treści podmiotów zewnętrznych tak oznaczanych) lub są tu zawarte za pozwoleniem danego właściciela.

Możesz przeglądać stronę i kopiować jej fragmenty (za wyjątkiem treści podmiotów zewnętrznych tak oznaczanych) poprzez drukowanie, pobieranie na dysk twardy oraz rozpowszechnianie innym ludziom do użytku osobistego, niekomercyjnego, domowego. Takie wykorzystanie we wszystkich wypadkach będzie przeznaczone jedynie do celów informacyjnych, a powyższe powiadomienie o prawach autorskich pojawiać się będzie na każdej kopii z odniesieniem do Warunków użytkowania.

Żadna kopia jakiejkolwiek części tej Strony internetowej nie może być sprzedawana ani rozprowadzana w celu uzyskania korzyści finansowej ani też nie może być modyfikowana lub wprowadzana do innej pracy lub publikacji, bez względu na to, czy nastąpi to w wersji papierowej czy elektronicznej, włącznie z umieszczaniem na dowolnej innej stronie.

Żadna z informacji na tej stronie nie może być rozumiana w żaden sposób jako przyznająca jakiekolwiek prawa do użytkowania lub przyznawania licencji na użytkowanie jakichkolwiek praw autorskich, patentowych, znaków handlowych, logo i znaków serwisowych SPD. SPD chroni swoje prawa własności intelektualnej zgodnie z mającym zastosowanie prawem.

Znaki handlowe

Wszystkie znaki handlowe, znaki serwisowe i loga wyświetlone na tej Stronie internetowej należą lub są wykorzystywane na podstawie licencji przez SPD i jej firmy stowarzyszone i wszelkie prawa są zastrzeżone. Obejmują one, bez ograniczenia, nazwę „SPD" oraz logo i nazwy produktów włącznie z PERSONA®, Clearblue®, Clearplan®, Conception Indicator™, Intima™ oraz Wish for a Baby™ (znane także jako Kinderwunsch™ oraz Envie d'un Bébé™). Nieupoważnione użycie jakiegokolwiek znaku handlowego, znaku serwisowego lub logo jest ściśle zakazane.

Powiązane strony internetowe

W różnych miejscach na tej Stronie internetowej mogą Ci być oferowane automatyczne linki do zewnętrznych stron internetowych dotyczące poszczególnych aspektów tej Strony. Nie oznacza to, że SPD jest powiązane z tymi stronami lub ich właścicielami ani że je poleca. Jednocześnie, choć SPD ma nadzieję, że strony te będą obiektem Twojego zainteresowania, ani SPD ani jej firmy stowarzyszone, ani jej urzędnicy, pracownicy czy agenci nie są odpowiedzialni za strony podmiotów zewnętrznych, informacje na nich zawarte ani za ich dostępność.

Informacje o Tobie i Twoich odwiedzinach na tej Stronie internetowej i Usługach

Informacje o Tobie przetwarzamy zgodnie z naszą Polityką prywatności. Korzystając z naszej Strony internetowej i Usług wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i wykorzystanie informacji o Tobie, włącznie z danymi osobowymi, zgodnie z tą Polityką.

Wirusy, hakowanie i inne wykroczenia

Nie wolno Ci wykorzystywać naszej Strony internetowej w sposób niewłaściwy poprzez wprowadzanie do niej wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub szkodliwe z punktu widzenia technologii. Nie wolno Ci podejmować prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do naszej Strony internetowej ani serwera, komputera lub bazy danych połączonej z naszą Stroną.

Naruszenie tych postanowień powoduje popełnienie wykroczenia. Wszelkie takie naruszenia będziemy zgłaszali właściwym organom ścigania, a także będziemy współpracowali z tymi organami poprzez ujawnienie im Twojej tożsamości. W przypadku takiego naruszenia, Twoje prawo do korzystania z naszej Strony internetowej będzie niezwłocznie anulowane.

SPD, jej firmy stowarzyszone i dostawcy zewnętrzni nie będą ponosili odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane rozproszonym atakiem blokującym usługi (DDoS), wirusami lub innymi materiałami szkodliwymi z punktu widzenia technologii, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżone wynikające z Twojego korzystania z naszej Strony internetowej lub pobrania przez Ciebie jakichkolwiek materiałów opublikowanych na naszej Stronie internetowej lub dowolnej stronie powiązanej z naszą Stroną internetową.

Zasada rozdzielności

W zakresie, w którym jakiekolwiek postanowienia tych Warunków użytkowania okażą się bezprawne, nieważne lub niemożliwe do wprowadzenia, postanowienia te zostaną odłączone i usunięte bez wpływu na możliwość wprowadzenia pozostałych z nich.

Z kim się kontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek komentarze lub pytania dotyczące tych Warunków użytkowania lub Polityki prywatności, chcesz zgłosić jakiekolwiek naruszenia tych Warunków użytkowania lub Polityki prywatności albo poprosić o dostęp, skorygowanie lub usunięcie Twoich Danych osobowych, prosimy o napisanie do SPD Swiss Precision Diagnostics Ltd., do wiadomości Doradcy Generalnego na adres 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Szwajcaria, bądź przesłanie maila do SPD na adres privacy@spdspark.com.

Jeśli masz pytania dotyczące produktu prosimy o kontakt z infolinią. Jest ona obsługiwana przez firmę stowarzyszoną SPD — SPD Development Company Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Dane kontaktowe do infolinii są przedstawione na Stronie internetowej odpowiadającej Twojemu krajowi zamieszkania w zakładce Kontakty. Prosimy przygotować numer partii z paczki, w której zapakowano produkt. Połączenia z infolinią mogą być monitorowane lub rejestrowane w celu zapewnienia jakości, a Twoje dane osobowe mogą być zbierane zgodnie z tym, co opisano powyżej.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej Strony internetowej.